ผู้สมัครสท.เทศบาลตำบลแม่เมาะลำปางคะแนนเท่ากัน กกต.จับสลากตัดสิน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายประกอบ ปะระมะ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมคณะกรรมการฯ และ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่เมาะ ดำเนินการจับสลากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขต 1 ที่มีผลการนับคะแนนเท่ากัน ได้แก่ นางสาวปรานี อุทธิยา หมายเลข ๒ และ นางนงคราญ ยารังษี หมายเลข 29 มีผลการนับคะแนนเท่ากันที่ 692 คะแนน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2562 ข้อ 181 กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินจำนวนที่พึงมี ( 6 คน ) ในเขตเลือกตั้งนั้น โดยการจับสลากผู้ได้รับการเลือกตั้งและผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ซึ่งผลการจับสลากเป็นที่ชัดเจน คือ นางนงคราญ ยารังษี หมายเลข 29 เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และ นางสาวปรานี อุทธิยา หมายเลข 2 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ท่ามกลางคณะกรรมการและผู้ติดตามที่มาให้กำลังใจจำน​วนมาก

เครดิตภาพ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ