กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งท้องถิ่น (บางส่วน)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ดังต่อไปนี้