พาณิชย์ จ.ลำปาง จัดมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ในระบบออนไลน์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ในระบบออนไลน์ แบบเสมือนจริง” (Lampang Virtual Trade Show: Ceramic & Craft Fair) ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2564 เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าลำปางสู่ตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยงานนี้เป็นการจัดงานในระบบออนไลน์ที่ไม่มีเพียงแค่เซรามิกและหัตถกรรมลำปาง แต่รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางมีประวัติการทำเซรามิกมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี และในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเซรามิกอันดับหนึ่งของประเทศที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเซรามิก ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายใน ด้วยการเสริมสร้างการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จึงได้จัดงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตกรรมลำปาง ในระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง” ” (Lampang Virtual Trade Show: Ceramic & Craft Fair) ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดใหม่ๆ ช่วยแก้ปัญหาการจัดจำหน่ายสินค้าในระยะสั้นที่เป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังเป็นการเพิ่มรายได้ที่จะกระจายสู่ชุมชนได้ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างเม็ดเงินกระจายห่วงโซ่การผลิต และเชื่อมโยงสู่ชุมชน และท้องถิ่นได้

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ได้พยายามมองหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น โดยมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตในระยะสั้น และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในระยะยาว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เซรามิก ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผ้าทอ OTOP ซึ่งล้วนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง ซึ่งงานนี้จะเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แก่กลุ่มผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางถือเป็นหัตถอุตสาหกรรมที่สำคัญ เป็นงานฝีมือเฉพาะทาง ซึ่งมีขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีมูลค่าการตลาดในแต่ละปีกว่า 2 หมื่นล้านบาทจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้า และการพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งให้ผู้ประกอบการหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงเชื่อว่าการจัดกิจกรรมช่วยขยายตลาดให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

ติดตามข่าวสารงานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ในระบบออนไลน์ แบบเสมือนจริง (Lampang Virtual Trade Show: Ceramic & Craft Fair) ได้ที่ lampangexpo.com , FB Page: @lampangexpo,
โทร 02-203-4212 หรือ อีเมล lampangvirtualexpo@gmail.com