พอช.ภาคเหนือ จับมือ พม.ลำปาง kick off ครัวกลางปรุงอาหารแจกจ่ายกลุ่มเปราะบาง สู่ภัยโควิดรอบ 3 ลดค่าครองชีพประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564เวลา08.30-11.30 น.ภารกิจวันหยุด เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปช่วย ครัวเรือนเปราะบาง นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง วิทยากรจิตอาสา พระราชทาน 904 /ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ร่วมลงมือปรุงอาหารเมนูข้าวผัด(ครัวกลาง)ร่วมกับกลุ่มกลุ่มชาวบ้านนาก่วมเหนือ พร้อมด้วย นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางหัวหน้าหน่วยงาน One Home บุคลากร จนท.พม.ลำปาง ร่วมกับเครือข่ายออมวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงเทศบาลนครลำปาง

 

จัดทำประกอบอาหาร “ครัวกลาง” ตามโครงการบรรเทาปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
จำนวน 250 ชุด ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานนาก่วมเหนือเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อมอบให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในเขตชุมชน ทุกๆว้นอาทิตย์และวันพุธ เริ่ม Kick off 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รวมจำนวน 10 ครั้ง โดยผู้รับมอบมาจากกลุ่มญาติคนเปราะบาง คนไร้ที่พึ่ง คนตกงาน หลายๆกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวเป็นการลงค่าครองชีพสำหรับประชาชนอย่างแท้จริง โดยงบประมาณ
สนับสนุน โดย..สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)องค์การมหาชนภาคเหนือ กระทรวง พม.