เทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เ คารพธงชาติ เพื่อแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย

 

เมื่อเวลา 08.00 น.วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย และรวมพลังแสดงความรักสามัคคีของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ บริเวณด้านหน้าหน่วยงานของตัวเองโดยปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลำปางในการเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร (SOCIAL DISTANCING) และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)

 

ภายหลังได้ตั้งแถวเคารพธงชาติ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้ให้โอวาทและมอบนโยบายการทำงานของคณะผู้บริหาร ให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นการให้บริการและการอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสำคัญ การปฏิบัติงานต้องมีความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ ทุกวันจันทร์แรกของเดือนจะต้องร่วมกันเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลชมพู เพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย.