กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ”น้ำงาว” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

ที่ฝายน้ำล้น บ้านพร้าว ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ


ทั้งภาคการเกษตร อุปโภค-บริโภค ของประชาชนและปศุสัตว์ รวมถึงยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่อำเภองาว ครอบคลุม 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลหลวงเหนือ ตำบลหลวงใต้ และตำบลบ้านโป่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มศึกษาเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โดยมอบให้กรมชลประทาน เข้าดำเนินการตามแผนงาน และเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในรายละเอียดที่สมบูรณ์และครบถ้วน

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดของโครงการและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจากการเปิดรับฟังและหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งที่ผ่านมาส่วนใหญ่เห็นด้วยในการพัฒนาโครงการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของอำเภองาว แม้ว่าจะมีประชาชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบในพื้นที่ทำกินแต่ก็มองว่าการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้น กรมชลประทาน จึงได้เร่งดำเนินการ และมีแผนเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาโครงการ ทั้งในด้านความแข็งแรงของโครงสร้างอ่างเก็บน้ำ รวมถึงแผนการพัฒนาแนวทางการสร้างรายได้ และความชัดเจนในการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้กับคนในพื้นที่

ด้านนายทา เรือนนาค ผู้ใหญ่บ้านปันเหนือ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่รอความหวังว่าจะสร้างเมื่อไหร่อย่างไร ซึ่งได้สอบถามมาตลอดหลังมีการถ่ายโอนให้กับชลประทาน หวังว่านับจากนี้ไปการเริ่มต้นรวมถึงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ”น้ำงาว” จะเดินหน้าต่อไป ขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมชลประทานที่เข้ามาดูแลและติดตามด้ว