กกต.ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง อบต. ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่  หอประชุม อบต.พิชัย อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ไปยัง อบต. ในพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้ง 58 แห่ง

rbt
rbt

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กกต. ประจำจังหวัดลำปาง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และตอบปัญหาข้อซักถาม เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต. ได้ทราบข้อปฏิบัติและให้เลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมชอบด้วยกฎหมาย พร้อมกันนี้มีพิธีกล่าวปฏิญาณตนของผู้สมัครในการไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง กล่าวนำโดย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและลงลายมือชื่อในคำปฏิญาณ

สำหรับจังหวัดลำปางมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต. ทั้ง 59 แห่ง จากการรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม  2564 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 154 ราย และสมาชิก อบต. ทั้งสิ้น 1,413 ราย รวม 1,567 ราย

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.