ลำปางขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยศาสตร์ “พลังงานบำบัด” ผนวกแพทย์แผนไทย สู่แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างบูรณาการ

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นาสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ  ดร.วรรวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง , ดร.ภูวนาถ รองทอง ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจังหวัดลำปาง , นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง และคณะ เพื่อเข้าร่วมหารือถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในฐานะ ที่จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

โดยการหารือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยทางด้านของ  ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ นายกสมาคมพลังบำบัดไทย และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และรองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงผู้พิการ ให้เข้าถึงหลักในการบำบัดด้วยพลังแห่งการรักษาโดยธรรมชาติ โดย ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ เป็นผู้ศึกษาค้นพบและเป็นผู้เชียวชาญด้านพลังจิตบำบัดที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Medicina Alternative Europe

ด้วยองค์ความรู้ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ ได้ก่อตั้ง ศูนย์พลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์อโรคยา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ศาสตร์ด้านพลังงานบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่ทุพพลภาพ ให้สามารถกลับมามีสภาพจิตใจและสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดังเดิมได้มาแล้วจำนวนมาก ทั้งนี้ศาสตร์แห่งพลังงานบำบัด เป็นเรื่องใหม่สำหรับจังหวัดลำปางและประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ทางการบำบัดรักษากับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ

การหารือร่วมกันกับทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่แนวทางการต่อยอดในการขับเคลื่อนร่วมกัน ให้จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางศาสตร์แห่งพลังงานบำบัดโดยคณะพลังงานบำบัด ได้ใช้แนวการรักษาผู้ป่วยทุพพลภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมการรับพลังงานบำบัดเพื่อรักษาอาการในหลากหลายรูปแบบของแต่ละคน ทั้งอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทานอาหารไม่ได้ เดินลำบาก หูตึง ตาเป็นต้อเนื้อมองไม่เห็นหลังได้รับพลังงานบำบัดในครั้งแรก ปรากฏว่าผู้ป่วยแทบทุกราย มีผลการบำบัดที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งสุขภาพทางจิตที่ดีขึ้น ภาวะกายภาพที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ตาที่ฝ้าฟางกลับมามองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเดิม .