ประกอบพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง

เช้านี้ (14 ธ.ค.64) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) และภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปาง ที่ได้จะทำเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่สมัยโบราณในห้วงก่อนขึ้นพุทธศักราชใหม่ ประกอบกับจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้จัดพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และให้เป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา