รองพ่อเมืองลำปาง เปิดกิจกรรม”วันดินโลก ที่ โคก หนอง นา” จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2564 โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) นายฉัฏฐราชย์ ปะละปิก บ้านปงอ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาในระดับตำบล และระดับครัวเรือน ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการน้ำ อาหาร และพลังงานอย่างสมดุลและยั่งยืน ใช้การบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเริ่มจากการให้ความรู้คนทั้งทางทฤษฎีและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและออกแบบพื้นที่รองรับน้ำฝน เพื่อนำน้ำมาใช้ในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพของดิน และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินผ่านกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของวันดินโลก สามารถกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินอย่างต่อเนื่องและจริงจังในทุกระดับ จึงได้จัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2564 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายของวันดินโลก แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเอามื้อสามัคคีเรียนรู้ผ่านหลักกสิกรรมธรรมชาติ “รักษ์ดิน คืนชีวิตให้ผืนดิน” ประกอบด้วย ปลูกป่า 5 ระดับ/ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการห่มดิน แห้งชาม-น้ำชาม ถือเป็นโอกาสที่พวกเราชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)