พ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้า โครงการจัดพื้นที่ทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

 

เมื่อวันที่(18 ธ.ค. 64) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื่นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยางและป่าแม่อาง เพื่อดำเนินโครงการจัดพื้นที่ทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ ท้องที่บ้านแม่อาง ตำบลบ้านแลงและตำบลเสด็จ อ.เมืองลำปาง

ตามที่จังหวัดลำปางได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่จังหวัดลำปาง (ทสจ.ลำปาง) และ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดทำรายงาน
การตรวจสอบสภาพป่าและแผนที่ประกอบเพื่อรายงานกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งรัดในการอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2564 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยางและป่าแม่อาง เป็นพื้นที่เป้าหมายจัด คทช. เชิงรุก กลุ่มที่ 2 มีพื้นที่
ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เนื้อที่ 1,883-0-27 ไร่ (แยกเป็นพื้นที่แปลงรวม 1,836-1-38 ไร่ และพื้นที่ผนวกสาธารณูปโภคที่จำเป็น เนื้อที่ 46-2-89 ไร่) ดังนี้
ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง บ้านแตะ หมู่ที่ 6 บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 บ้านแม่อาง หมู่ที่ 4 บ้านดง หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง บ้านจำค่า หมู่ที่ 2 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 บ้านปงอ้อม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 บ้านทรายทองพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านลู หมู่ที่ 8