ชาวเถินเห็นด้วยโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง

 

ภายหลังการปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ณ หอประชุม โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรัฒน์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุม พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 193 คน ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน หน่วยงานระดับอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานศาสนา ตัวแทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ และเสนอแนะในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น พร้อมร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 ชุด
ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจจากผลตอบ

แบบสอบถาม โดยเฉพาะการสอบถามความคิดเห็นด้านวิศวกรรม ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 98.46 เห็นว่าที่ตั้งอาคารบังคับน้ำ ควรตั้งตามตำแหน่งที่กรมชลประทานศึกษาไว้เดิม คือ หมู่ที่5 บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน เช่นเดียวกับร้อยละ 93.85 เห็นว่าทางเลือกที่ตั้งหัวงานควรตั้งในลำน้ำแม่น้ำวัง
ด้านความเห็นทางเลือกรูปแบบอาคารที่เหมาะสม ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.92 มีความเห็นว่าควรเป็นประตูระบายน้ำ ส่วนการสอบถามการพิจารณาทางเลือกระบบชลประทาน ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนร้อยละ 50.7 เห็นว่าควรเป็นระบบท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วงร่วมกัน โดยให้เหตุผลว่า แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันระบบดังกล่าวจะได้ปรับตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รองลงมา ร้อยละ 33.08 เห็นว่าเป็นระบบคลองส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วง และร้อยละ 13.85 มีความเห็นเป็นระบบท่อส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วง


โดยหลังจากนี้ กรมชลประทาน มอบให้คณะที่ปรึกษา นำข้อมูลจากแบบสอบถาม การรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ไปประกอบในการศึกษาโครงการ เพื่อจะนำมาเสนอในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของเวทีประชุมกลุ่มย่อย ช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป
ซึ่งผู้มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ สำนักบริหารโครงการ ส่วน
วางโครงการที่ 1 กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2241 3354 หรือสายด่วน 09 2538 4676 และทางอีเมลล์ wangbanlao.2022@gmail.com พร้อมติดตามข้อมูลข่าสารโครงการได้ทาง Line Official : @wangbanlao