พช.ลำปาง ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในขณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่ง

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้ติดตาม เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด และนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วันต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง ดังนี้ บริเวณด้านหน้ามิวเซี่ยมลำปาง (ศาลากลางจังหวัดลำปางหลังเก่า) ได้แก่ หลวงพ่อดำ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าที่ ศาลารูปเหมือนหลวงพ่อเกษมเขมโก พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จากนั้นเดินทางไปอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง และเดินทางไปนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ดังนี้ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อความเป็นศิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี :
รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการศึกษา อบรม :
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 64
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 74
หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 22

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา
เลขานุการกรมการปกครอง
นายอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
นายอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในปัจจุบัน

ภาพ /ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง