พะเยา ผู้ว่าฯ   ตรวจสินค้าสุกร เนื้อสุกร พบราคาสูงขึ้นตามท้องตลาด

วันที่ 23 ม.ค.65  นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกตรวจกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร    ตรวจสอบผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน โดยทางจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ใขเขตพื้นที่เมืองพะเยา  อาทิ บริษัท เอ็มพี โฟรเช่น โปรดักส์ ใน  ต.ท่าวังทอง  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น  โลตัส สาขา  พะเยา   บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  หจก. มีกินมีใช้  และ ห้องเย็นสิทธิพงษ์   ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ในฐานะฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) ได้กำหนดตรวจสอบ ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ในพื้นที่เมืองพะเยา   ซึ่งจากการตรวจสอบผู้ประกอบการได้ให้ความมือเป็นอย่างดี  ส่วนราคาสุกรนั้นพบว่ามีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาด.