พช.เสริมงาม จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ประเมินสถานะศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

 

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยนางสาวเกสร คำไวโย และนางสาวธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประเมินสถานะศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ แปลง นายก้องภพ อินต๊ะจักร บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และแปลงนางปวริศา สีธิอินใจ บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 ตำบล  ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ขนาด พื้นที่ 1 ไร่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการถ่ายทอด,การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ต่างๆของประชาชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.


…………………………………
📸 เครดิตภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง