ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

 

เช้าวันนี้ (16 ก.พ. 2565) ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมรำลึกถึงคุณูปการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ให้พระอรหันต์สาวก ถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อนำไปเผยแผ่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการแห่งพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา ตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี.

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย ทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมรอบข้าง โดยได้ดำเนินการตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) รวมทั้งมาตรการและแนวทางการปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด.