พม.ลำปาง จัดกิจกรรม “มอบบ้านฮักฮื้อป้ออุ้ยแม่อุ้ย”ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุคนเปราะบาง 72 หลัง

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาด พร้อม นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกสมาชิกเหล่ากาชาดในการนี้มีนางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน One Hone พม.ลำปาง ลำปาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย..นางสาว พีรญา นพรัตน์ ผูอำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางมีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ลำปาง ตากกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์.

 

โดยมีภารกิจการจัดสวัสดิการและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีคนดูแล ให้การดูแลด้านปัจจัย รวมถึงสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแล จำนวน 86 คน เป็นชาย 42 คน เป็นหญิง 44 คน ภารกิจที่ 2 ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม นางสาว พีระญา นพรัตน์ ผูอำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “มอบบ้านมอบฮักฮื้อป้ออุ้ยแม่อุ้ย” ในวันนี้แสดงให้เห็นถึง ความร่วมมือ
ร่วมใจของภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสังคม.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนึกกำลังและร่วมกันขับเคลื่อนงาน
ด้านผู้สูงอายุ ในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุในสัดส่วนมากที่สุดของประเทศไทยคิดเป็น
25.35 % มีผู้สูงอายุจำนวน ๑๘๕,๐๒๕ ในเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างนครลำปางให้เป็นเมืองแห่งความสุขโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีอยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในขณะที่อาศัยอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ จากสถิติการหกล้มของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่าผู้สูงอายุหกล้มฉุกเฉิน จำนวนเฉลี่ย ๑๔๐ ครั้ง/วัน หรือ ๕๐,๐๐๐ ครั้ง/ปี มีผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติหตุหกล้มในบ้านตัวเองสัดส่วน ๓๑% ล้มบนพื้นระดับเดียวกันมากถึง ๖๖%โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 รูปแบบ ได้แก่
​1. ปรับปรุงที่อยู่อาศัยในบางส่วน ได้แก่ ห้องน้ำ หลังคา พื้น ราวจับ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
​2. ปรับปรุงโครงสร้าง ได้แก่ การสร้าง/ย้ายห้องน้ำหรือห้องนอนใหม่ ทำหลังคาใหม่ หรือทางลาดพร้อมรวมจับ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)โครงการในวันนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านทั้งสิ้น จำนวน ๒๘ พื้นที่ รวม ๗๒ หลัง เป็นเงินจำนวน ๒,๑๔๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ในครั้งนี้อีกด้วย.