สุโขทัย พาณิชย์ตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่พบการกักตุนสินค้า

 

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และนายสรายุทธ แจ่มจิราศัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่อาจมีการกักตุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้จำนวนมากในช่วงนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ราย ใน 2 อำเภอ คือ อ.คีรีมาศ และ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ได้แก่ ลาน R&P เจริญทรัพย์ ลานรับซื้อสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินทุ่งเมืองเพชร นกน้อยพืชไร่ พรศิริพืชผล ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง 4 ราย มี 3 ราย ที่ยังไม่เปิดรับซื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากในพื้นที่ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ออก มีเพียง ลานรับซื้อสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินทุ่งเมืองเพชร ที่เปิดรับซื้อ เนื่องจากมีเกษตรกรในกลุ่มฯ นำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาขายจำนวน 1 ราย ซึ่งปกติจะยังไม่เปิดรับซื้อ โดยราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% รับซื้อที่ ราคา 10-10.2 บาท/กก. เมล็ดความชื้นไม่เกิน 30 % ราคา 7.7 บาท/กก.

นายศุภสัณห์ พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าสำหรับจังหวัดสุโขทัย ในช่วงนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สวนใหญ่ยังไม่ออกสู่ตลาด ทำให้ลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้เปิดรับซื้อ อีกทั้งผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก จึงไม่มีการเก็บสต็อกหรือกักตุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรโดยตรง และนำไปขายให้กับผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายใหญ่หรือโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดใกล้เคียงภายใน 1–2 วัน หลังจากรับซื้อ ทำให้ไม่มีสต็อกสินค้ามากนัก อีกทั้งในช่วงนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่ยังไม่ออกสู่ตลาดด้วย ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จะติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และตรวจสอบการกักตุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสุโขทัย อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด.

cr.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย.