จ.ลำปาง นำส่วนราชการ หน่วยงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.แม่พริก พร้อมนำรถแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่

 

วันที่ 16 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่พริก ท้องถิ่น/ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.แม่พริก.

จากการติดตาม พบว่า อ.แม่พริก มีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์และการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ สำหรับพื้นที่สำรวจไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 650 ไร่ ที่คาดการณ์ ว่า ขาดแคลนน้ำที่มีความเสี่ยงมาก หรือพื้นที่บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก และบ้านห้วยไร่ ต.ผาปัง ที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ได้มีการเตรียมแผนงาน/โครงการ และการแจกจ่ายน้ำหรือจุดแจกจ่ายน้ำกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้ว โอกาสนี้รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกแปลงใหญ่มะนาว ม.3 ต.แม่พริก รายนางสาวรัชนี แก้วแสนตอ เพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังไม้ผลไม้ยืนต้นเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งคณะได้เน้นย้ำการตกแต่งกิ่งเพื่อลดการคลายน้ำ การใช้เศษวัชพืช ใบไม้คลุมดินปลูกพืชรักษาความชื้นหน้าดิน และการนำนวัตกรรมระบบน้ำหยดด้วยขวดพลาสติกมาปรับใช้ในการเกษตร.