ชุมชนเครือข่ายเมืองเขลางค์นคร ลำปาง 4 ตำบลขานรับจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม

 

(วันที่18 มีนาคม 2565) เวลา 14.30 น. ณ. ห้องประชุมสวน พลอย &แพรวตำบลกล้วยแพะ นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ,นางสาว สุภี รอดพลอย ผู้อำนวยการสถานฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลในพื้นที่ตำบลกล้วยแพะ,ตำบลปงแสงทอง,ตำบลชมภู, ตำบลพระบาท ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

โดยมี นางฉันทพัฒน์ โนปิงสมาชิกสภาจังหวัดลำปางให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลอพม.ตำบล รวม 25 คน การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของ4 ตำบลเขลางค์นครเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการปรึกษาช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม.
สำหรับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่อไป