เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเปิด“โครงการอบรมครอบครัวเข้มแข็ง” ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาสายุวกาชาด โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 23 มีนาคม 2565

 

เวลา 09.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการอบรมครอบครัวเข้มแข็ง” ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กำหนดการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในทุกมิติโดยได้จัดโครงการอบรมครอบครัวเข้มแข็งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสร้างความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และร่วมฟื้นฟู.

 

โดยใช้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรมและ การดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติสืบไป และได้มอบเงินร่วมสบทบโครงการอบรมครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 10,000 บาท โดยมี นาย วิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะครูและนักเรียนที่เข้าอบรมจำนวน 100 คนให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเมธีธราดล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง.