ลำปางหลายหน่วยงาน “พม.ONE HOME” ออกรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการจัดระเบียบคนขอทาน เร่ร่อน และไร้ที่พึ่ง เดินหน้าขับเคลื่อนร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด

 

ณ.ตลาดสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น.นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เป็นหัวหน้าคณะคณะนำทีมเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่าย “ONE HOME” ของจังหวัดลำปาง ออกเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้พี่น้องประชาชน ในบริเวณตลาดสนามบิน

โดย..ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทีม “พม.ONE HOME ” และหลายหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัด, สำนักงานแรงงานจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง หน่วยเทศกิจเทศบาลนครลำปาง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง(อพม)

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการงานขับเคลื่อนตามนโยบาย การดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และนโยบายการจัดระเบียบสังคมเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ที่ต้องการให้มีการดำเนินการตรวจสอบผู้กระทำการเร่ร่อนขอทานในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมโดยรวม ทั้งมีการเชื่อมโยงเป็นบ่อเกิดของปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาความรุนแรง รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ได้ทำกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธการเชิงรุกในการจัดระเบียบคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ร่วมสานพลังหน่วยงานนำทีมเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางกล่าวว่า ในการรณรงค์ครั้งนี้ พบผู้บัตรแสดงความแสดงความสามารถหมดอายุ 1 ราย และได้แจ้งแนะนำขอต่อบัตรตามระเบียบต่อไปในการรณรงค์ดังกล่าวเพื่อต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดจากคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้ประชาชนชาวลำปางได้รับทราบถึงแนวทางข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง และร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลตรวจสอบตามบริเวณสถานที่ต่างๆ โดยหากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนดังกล่าว

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางทราบได้ทันที ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1300 หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารทาง โทร 054-209460 โทรสาร 054-209459 และ Email : Lampang_pcd@dsdw.go.th

ทั้งนี้เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย.