พ่อเมืองลำปาง ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสุกรต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และนายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ ณ หอประชุมอาคารโดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5 และเขต 6 ทีมงาน ธกส. หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสุกร และโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางให้แก่เกษตรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ได้แก่

1) จัดทำโครงการให้การสนับสนุนสุกรแม่พันธุ์ 2 ตัวต่อราย หรือลูกสุกรขุน 20 ตัวต่อราย พร้อมอาหาร

2) ให้การสนับสนุนเงินทุน ผ่านโครงการของ ธกส.

3) ควบคุมการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน

 

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสุกรต่อที่ประชุม โดยเสนอให้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีสัดส่วนในการเลี้ยงสุกรให้ได้ 50 % ของจำนวนสุกรที่เลี้ยงทั้งหมด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อรองราคา และเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เพื่อให้เป็นตัวแทนของส่วนราชการในการดูแลเกษตรกร ทั้งด้านการจัดการ การสุขาภิบาล และเป็นผู้ประสานแจ้งข่าวกรณีพบโรคระบาดและปัญหาต่างๆ ตลอดจนต้องมีการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ ตลอดจนควรจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ซึ่งหลังจากนี้จังหวัดลำปางจะได้มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ และเสนอข้อมูลให้แก่ส่วนกลางในการให้การสนับสนุนต่อไป