จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามภารกิจสำคัญ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

วันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง) ผู้ตรวจราชการกรมฯ คณะผู้บริหาร พัฒนาการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ในคราวการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565 เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17, 18 รวม 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศพช.ลำปาง

สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 ม.ค. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยรับตรวจจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้