ปทุมธานี_นายกบึงกาสาม เร่งพัฒนาพื้นที่หลังแถลงนโยบาย.

 

วันนี้ โดย นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกอบต. บึงกาสาม กล่าวว่าหลังจากที่ตนเองได้แถลงนโยบาย ต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่13มกราคม2565ที่ผ่านมานั้น ตนเองก็จะพัฒนาพื้นที่บึงกาสาม ตามที่ให้นโยบาย ต่อสภาและประชาชนในพื้นที่ทันที ซึ่งมีนโยบายดังนี้
1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ ให้ครอบคลุม ทั่วถึงได้มาตราฐาน และเพียงพอแก่ประชาชน พัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคม สาธรณูปโภคและสาธารณูปการ
2.ด้านการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพขีวิต เศรษฐกิจชุมชน การลงทุนและการออมทรัพย์ ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆในชมชน
3.ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาอาชญากรรม
4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมการเกษตร
5.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล อาทิ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ซึ่งนโยบายที่แถลงต่อสภาและประชาชน ตนเองจะยึดประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ตำบลบึงกาสาม ให้ดีที่สุด

cr.กำพล วงศ์สุทธา/รายงาน