การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สนับสนุนโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” อนุมัติงบประมาณเดินหน้าสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ ณ สภ.เกาะคา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้อนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์และยางพาราแอสฟัลท์ติก
เป็นเงินจำนวน 794,625 บาท โดยได้รับการสนับสนุนสมทบจากภาคเอกชนเพิ่มเติมอีก 234,775 บาท รวมทั้งสิ้น 1,029,400 บาท เพื่อสนุบสนุนการสร้างถนนภายในโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี”
ผ่านสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด โดยนายสวัสดิ์ ลาดปาละ ประธานเครือข่าย สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ ที่ได้ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบการกิจการยางตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ต่อการยางแห่งประเทศไทย สาขา ลำปาง จังหวัดลำปาง.

โดยการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ และยางพาราแอสฟัลท์ติก ภายในพื้นที่โครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” สถานีตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง
โดยการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ นาย ไสว นารีพล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ ได้กล่าวว่า “โครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์และยางพาราแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุนการสร้างถนนภายในโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” (สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง) เพื่อเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด
และเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการทำถนนด้วยการผสมยางพาราภายในหมู่บ้าน หรือชุมชนทั่วประเทศกว่า 80,000 ชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการกระตุ้นทำให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า 960,000 ตัน
ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น”

“ซึ่งทางตำรวจภูธรลำปาง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริภายใต้ชื่อโครงการตำรวจพันธุ์ดี เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดยการร่วมกันระหว่าง สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์และยางพาราแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุนโครงการตำรวจพันธุ์ดี
เห็นว่าการทำถนนพาราดินซีเมนต์และยางพาราแอสฟัลท์ติก ที่ถูกต้องตามกระบวนการทางวิศวกรรมการก่อสร้าง มีความแข็งแรงคงทนและเป็นการดูดซับผลผลิตน้ำยางสดออกจากตลาด ทำให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น
เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง และในครั้งนี้ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง”

จากโครงการดังกล่าว จะเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกัน ทั้งเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือทั้งหมด 15 จังหวัด และองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ได้อย่างถูกต้องและร่วมผลักดันราคายาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป.