//พม. ลำปางบูรณาการเหล่ากาชาดบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือครอบครัวคนเปราะบางเหตุอัคคีภัย 2 อำเภอ /

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและสมาชิกเหล่ากาดพร้อมหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยกาคศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางพร้อม 2 หน่วยงานเยี่ยมบ้านให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัวร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เทศบาลเขลางค์นคร อำเภอเกาะคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อสม. อพม. ผู้นำชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่
1. ครอบครัวนางอรนุช นามสมมุติ บ้านเลขที่ 171/3 หมู่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง บ้านเสียหายส่วนของหลังคาห้องนอน 2 ห้อง สภาพความเป็นอยู่ลำบากมาก โดยให้การช่วยเหลือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฉุดเฉิน จำนวน 3,000 บาทรายที่ 2. ครอบครัวนายเดช นามสมมุติ บ้านเลขที่ 130 หมู่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง บ้านไฟไหม้ทั้งหลัง ต้องอาศัยอยู่บ้านของแม่ ในบริเวณเดียวกัน สภาพความเป็นอยู่ลำบากมาก โดยให้การช่วยเหลือ ดังนี้.


👉 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเงินช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

👉 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท และมูลนิธิปอเต๊กตึ้งช่วยเหลือเป็นเงิน 12,000 บาท ดังนี้
👉 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเงินช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
👉 เทศบาลเขลางค์นคร ส่งรายชื่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ฯ กรณีฉุกเฉิน
👉 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในครั้งนี้อีกด้วย