จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงาน แสดงสินค้าชุมชน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่น” ครั้งที่ 14 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงาน แสดงสินค้าชุมชน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่น” ครั้งที่ 14 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2565

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าชุมชน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่น” ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารท้องถิ่นและสินค้าชุมชนภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ในการนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมถึงเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้ยังเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มาสัมผัสกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อันโดดเด่น เช่น ไทใหญ่ มูเซอ กระเหรี่ยง ลีซู ปะโอ จีนยูนาน.

ทั้งนี้การนำสินค้าชุมชน อาหารท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน มาแสดงและจำหน่ายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการอาหารไทใหญ่ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค นำไปพัฒนาสินค้าของตนเอง เป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ.