จ.ลำปาง จัดประชุมคัดเลือกสุดยอดตลาดชุมชน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า

 

วันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกสุดยอดตลาดชุมชนของจังหวัดลำปาง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการค้าขายในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน.

ในการนี้ ที่ประชุมได้คัดเลือกสุดยอดตลาดชุมชน จำนวน 7 แห่ง คือ 1) ตลาดเกษตรกร (ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง) 2) ตลาดกลางปลานิล ปลาทับทิม ลำปางปลาสดโดยกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลานิล และเกษตรกรแปลงใหญ่ 3) ถนนวัฒนธรรมท่ามะโอ 4) กิน ชิม ช็อป ของดีเมืองเขลางค์นคร 5) ตลาดสินค้าเกษตร 6) กาดกองต้า 7) ตลาดปลาท่าเกวียน โดยตลาดดังกล่าวเป็นตลาดที่มีศักยภาพและสามารถยกระดับการพัฒนาได้.