จ.ลำปาง มอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านป้องกันเฝ้าระวังไฟป่า โครงการ “คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน”

 

วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านป้องกันเฝ้าระวังไฟป่า โครงการ “คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน” และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและเฝ้าระวังไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง.

โดยมีหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร ประชาชน เข้าร่วม โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการเตรียมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ ประสานความร่วมมือสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนรอบดอยพระบาท รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ ชุมชนในพื้นที่รอบดอยพระบาท.

ทั้งนี้ ในปี 2565 จังหวัดลำปางได้มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รอบดอยพระบาท ตามแผนปฏิบัติการ 3 7 36 (3 อำเภอ 7 ตำบล 36 หมู่บ้าน/ชุมชน) ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการทำงานในทุกมิติเพื่อลดจำนวนการเกิดจุดความร้อนให้น้อยลง.