“ลุงป้อม” สั่ง ศอ.บต. ลุยแก้ไขความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด่วน ย้ำให้ทุกฝ่ายไปช่วยกันดูแลอย่างทั่วถึง ทันที

 

เช้าวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2565) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนที่สุด ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ร่วมบูรณาการการทำงานกับทุกส่วนราชการ จัดทำข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเร่งด่วน พร้อมให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่ดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีที่สุด โดยเฉพาะการจัดหาอาหาร ยาและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ย้ำไม่ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อน เป็นการทำงานที่ทุกฝ่าย ต้องร่วมกันเพื่อประชาชน พร้อมกันนี้ ได้มีข้อความแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักหลายวันต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา จนเป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก ขอให้เร่งประสานแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ประสานงาน ศอ.บต. อำเภอ และจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ เป็นการเร่งด่วน ได้อย่างทันท่วงที.

ทั้งนี้ ยังมีการเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 คือ จังหวัดยะลา บริเวณอําเภอบันนังสตา อําเภอยะหา และอําเภอรามัน จังหวัดปัตตานี บริเวณอําเภอสายบุรี อําเภอยะรัง อําเภอหนองจิก และเมืองปัตตานี จังหวัดนราธิวาส บริเวณอําเภอแว้ง อําเภอสุคิริน อําเภอศรีสาคร อําเภอสุไหงปาดี อําเภอตากใบ อําเภอรือเสาะ อําเภอจะแนะ และอําเภอสุไหงโก-ลก ขอให้ประชาชนติดตามประกาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อประสานงานผ่านบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้านหรือโทรแจ้งสายด่วน 1880 เพื่อจะได้เร่งประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป.