พม.ลำปาง เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม หวังช่วยเหลือสังคมทุกมิติพื้นที่ตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปาน 

 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน วันนี้ ( 9 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นางสาว พีรญา นพรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้อายุจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดย นายชำนาญ เลียบโลกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองให้การต้อนรับการประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปานมีพื้นที่รับผิดชอบนำร่องศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้อายุจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 ตำบลนำร่องในวันนี้มีมติเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองในวันนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองโดยมีเข้าร่วมประชุมมีภาคีเครือข่าย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประธานอพม.ตำบล/อำเภอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของตำบลในการให้บริการปรึกษาช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดย เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ระดับตำบลแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service)

นางสาว พีรญา นพรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้อายุจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องที่ เครือข่ายอพม. หลายภาคส่วนมีมติเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทั้ง 7 ตำบลทุกตำบลโดย ได้บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำปาง และได้สร้างความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมดังกล่าว โดยใช่พื้นที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐเทศบาล อบต.หรือโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งบูรณาการร่วมกับ 8 กระทรวง อีกทั้งศูนย์แห่งนี้จะบูรณาการกันให้จบภายในตำบลอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหารายได้ไม่เพียงพอ การศึกษา ความรุนแรงในครอบครัว และแม่เลี้ยงเดี่ยว เรามีหลายกระทรวงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน และศูนย์จะต้องตอบโจทย์ประชาชนสามารถโทรขอความช่วยเหลือ ได้ ที่ โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่บริการตลอดทั้งนี้ กระทรวง พม. ซึ่งเราจะเน้นคุณภาพชีวิตมากกว่าปริมาณ ขณะเดียวกันหน่วยงานกระทรวง พม. จังหวัดลำปางได้วางแผนการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทุกตำบลทุกอำเภอจำนวน 100 ตำบล 13 อำเภอ ซึ่งโดยกระทรวง พม. มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรีผู้ด้อยโอกาส การซ่อมสร้างบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้เปราะบางที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป