เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบ้านแก่ผู้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่บ้านแพะ ต.บ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง

 

วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 17/3 บ้านแพะ หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน.

การจัดพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทำพิธีมอบบ้านแก่นางอำนวย ใฝ่กระจายพนา อายุ 47 ปี เป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่มั่นคง.

โดยบ้านหลังเดิมมีลักษณะเป็นบ้านที่ทำจากไม้ไผ่  มุงหลังคาด้วยใบตองตึง สภาพผุพังทรุดโทรม มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน นางอำนวย เป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็ง ทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพ โดยทางคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสรายดังกล่าว มอบหมายให้ทางอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการสร้างบ้าน เป็นเงินงบประมาณจำนวน 50,000 บาท.

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบโอวาท และส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมมอบอุปกรณ์ และถุงยังชีพแก่ราษฎร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน.