Sky Doctor ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติห่างไกลและยากไร้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 1130 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงศรี อายุ 2 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาการ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ โดยอากาศยานและทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เดินทางจากสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 1127 ถึง สนาม โรงเรียนบ้านแกงหอม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 1140 และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ถึงสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 1206 เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาลาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


650824 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน