จังหวัดอุตรดิตถ์รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เป็นวันแรก

ที่สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางชั้น 1 นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายเจษฎา โพธิจินดา : คลังเขต 6 (จังหวัดพิษณุโลก)นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นางประทุมมา ชมระกา ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์สิบเอกจิระศักดิ์ แท่นทอง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาอุตรดิตถ์ นางสาวอุมาพร โชติเขียว ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาคลองโพ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนและได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งสำหรับหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

กำหนดเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 444,589 คน ประชากรมีสิทธิ์ลงทะเบียนที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ จำนวน 369,334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.07 และในจำนวนนี้เป็นผู้พิการ ผู้ติดเตียง และผู้สูงอายุ จำนวน 99,859 คน คิดร้อยละ 27.04 ของผู้มีสิทธิทั้งหมดจังหวัดอุตรดิตถ์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคน จึงมีการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนแต่ละพื้นที่ได้เข้าใจหลักเกณฑ์ ระยะเวลาการลงทะเบียน ช่องทางและวิธีการลงทะเบียน ผ่านทางคลิปเสียง คลิปวีดีโอ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (สวท. 96.75 MHz) Facebook และYoutube ของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำ อปท. และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ครบทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงจัดทำคลิปเสียงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดกระจายเสียงให้ประชาชนได้รับรู้และรับฟังกันอย่างทั่วถึงการวางแผนรับลงทะเบียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ร่วมกับหน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งสิ้น 40 จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด พร้อมทั้งได้ประสานงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อปท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้

ตลอดจนแบ่งพื้นที่การรับลงทะเบียนเป็นรายตำบล รายหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ต้องมานั่งรอนาน จากที่ได้มอบหมายพื้นที่รับผิดชอบแต่ละตำบลแล้ว หน่วยรับลงทะเบียนได้เข้าไปประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อปท. ในการอธิบายเงื่อนไข คุณสมบัติ ตลอดจนชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพื่อคัดกรองข้อมูลผู้มีสิทธิลงทะเบียน และมีการกำหนดจุดรับลงทะเบียนในพื้นที่ ดังนั้นหากประชาชนใกล้ที่จุดไหนให้ไป ณ จุดรับลงทะเบียนใกล้บ้าน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ หากไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ นอกจากนี้จะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปรับลงทะเบียนให้กับท่านถึงบ้าน ขอให้พ่อแม่ พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และได้รับสิทธิสวัสดิการ ที่พึงได้รับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือทางหน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอ 9 อำเภอ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องการของการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ถัดไป หากมีข้อผิดพลาดให้รีบดำเนินการติดต่อแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนเดิมที่เคยยื่นเอกสาร และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกระทรวงการคลังจะทำการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 47 หน่วยงาน ทั้งนี้จะประกาศผลผู้ผ่านสิทธิสวัสดิการภายในเดือนมกราคม 2566 ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มกราคม 2566 สำหรับโครงการ ฯ รอบนี้ จะใช้สิทธิ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เท่านั้น


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 061228668