อบจ.ลำปางรับซื้อมะนาว40ตัน บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรฯตำบลทุ่งผึ้ง นายกตวงรัตน์แนะแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง

วันที่ 21 กันยายน 2565 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะผลผลิต (มะนาว) ตกต่ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำ ผู้ปลูกมะนาวได้รับความเดือดร้อน โดยได้ทำการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวตำบลทุ่งผึ้ง รวมจำนวน 40 ตัน

โดย นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แจ้ห่ม เขต 2 พร้อมด้วย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายติ๊บ บุญยืน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองมาย นายสำรวย ปัทม์ธรรม เกษตรอำเภอแจ้ห่ม นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง นายอเนก ประสม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านแจ้คอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปางร่วมลงพื้นที่

นายกตวงรัตน์ กล่าวว่า จากปัญหามะนาวล้นตลาดและราคาตกต่ำอบจ.ลำปางได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ประกอบกับ อบจ.มีโครงการรับซื้อผลผลิตการเกษตรที่ตกต่ำจึงเข้ามาช่วยเหลือ โดยรับซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งอาจจะช่วยได้ไม่มาก แต่ก็พยายามที่จะกระจายความช่วยเหลือให้มากที่สุด แบ่งเป็นรับซื้อจากเกษตรกรกลุ่มมะนาวแปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านแจ้คอน รวมจำนวน 40 ตัน

สำหรับผลผลิตที่รับซื้อในครั้งนี้จะดำเนินการดังนี้ 1.ส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางหรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำไปทำปุ๋ย หรือแปรรูปทำเป็นมะนาวผง 2.ส่งให้โรงเรียนอนุบาลเกาะคานำไปทำน้ำยาทำความสะอาด 3.จัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปางเพื่อนำเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร 4.นำไปจำหน่ายในกาดก้อม@หนองกระทิง เป็นต้น

และได้เสนอแนวคิดการแก้ปัญหามะนาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยเสนอให้เกษตรกรแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เช่น ทำเป็นมะนาวผง ซึ่งน่าจะสามารถพัฒนาได้ เป็นการถนอมอาหาร ช่วยเพิ่มอายุผลผลิตให้อยู่ได้นาน โดย อบจ.ลำปางก็มีนโยบายที่จะพัฒนาสินค้า แปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น และหากต้องการให้ อบจ.ลำปางช่วยสนับสนุนประสานกับสถาบันการศึกษา จัดทำโครงการหรือนำงบประมาณมาช่วยเหลือในส่วนนี้ก็สามารถประสานเรื่องมาได้ โดยอบจ.ลำปางมีความยินดี #เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางมีพื้นที่เพาะปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติ 1,761 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1,512 ไร่ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ประมาณการผลผลิตจำนวน 835 ตัน ในช่วงฤดูฝนปริมาณผลผลิตมะนาวทุกพันธุ์ออกพร้อมกันทั่วประเทศจำนวนมากส่งผลทำให้ปริมาณมะนาวล้นตลาดและราคาตกต่ำ ประกอบกับในปี พ.ศ.2565 ไม่มีผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ตามปกติ ปัจจุบันเกษตรสามารถส่งจำหน่ายให้โรงงานแปรรูปมะนาวจังหวัดเชียงใหม่ เพียง 8-9 ต้น/สัปดาห์ จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำผู้ปลูกมะนาวได้รับความเดือดร้อน