จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ นำคณะผู้บริหาร สถาบันการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง และผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย 5 ตุลาคม เพื่อเป็นการสักการะดวงพระวิญญาณ และน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจ คุณงามความดี ตลอดจนเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ผู้ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อนครลำปาง

พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต มีพระนามเดิมว่า เจ้าบุญทวงศ์ ณ ลำปาง ทรงราชสมภพเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2400 ทรงเป็นราชโอรสในเจ้าหลวงนรนันทไชยชวลิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 12 กับแม่เจ้าฟองแก้วราชเทวี เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ได้เข้ารับราชการประจำกองมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2428 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาโดยลำดับ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 13 เมื่อปี พ.ศ.2440 และถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2465 สิริพระชนมายุได้ 65 พรรษา

โดยตลอดรัชสมัย เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ได้ทรงดำรงพระองค์ไว้ ซึ่งความมั่นคงสุจริตและความจงรักภักดีต่อพระบรมราชวงศ์จักรี พระองค์ได้ทรงพัฒนานครลำปาง และเมืองบริวารในด้านต่างๆ ให้ทันกับการพัฒนาในส่วนกลาง ได้ทรงประทานที่ดิน และสละทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างถาวรวัตถุในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการก่อตั้งสร้างสถานศึกษา สถานที่ราชการ ตลอดจนทรงมีราชดำริ ให้มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงนครลำปางกับเมืองบริวารใกล้เคียง ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง สร้างความผาสุกให้แก่นครลำปางและประชาชนชาวลำปาง มาจวบจนถึงปัจจุบัน