ประชุมเตรียมประกาศ !! ยกระดับสุขภาพประชาชนช่วงฝุ่น P.M 2.5 คำสั่งเข้มข้นให้ทุกพื้นที่และหน่วยงานเชื่อมโยงกัน War Room เปิดทุกอำเภอ เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเสริมประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง (War room ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 6/2567 เพื่อบูรณาการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ตลอดจน เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM2.5 ให้มากที่สุด โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ที่ประชุมได้พิจารณา จัดประชุมของคณะทำงานศูนย์ทำงานติดตามสถานการณ์ War Room ระดับจังหวัด ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์และการรับมือได้อย่างทันถ่วงที เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าของจังหวัดเริ่มมีความรุนแรง ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 สภาพอากาศเริ่มแห้งและเกิดความแห้งแล้งของพืชพันธุ์ประกอบกับอาจมีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกซึ่งจะส่งผลให้มีการลักลอบผาในที่โล่งเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ การพิจารณาออกประกาศห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกประเภท ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง 1) การควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ การตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักในเขตจังหวัดลำปาง เพื่อทำการตรวจวัดค่าควันดำของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 2) การควบคุมมลพิษจากการก่อสร้าง การเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทำให้ กรวด หิน ดิน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน 3) การควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม การตรวจสอบสถานประกอบการโรงแต่งแร่ โรงโม่ บด ย่อยหิน เหมืองๆ

ทั้งนี้ในที่ประชุมเตรียมประกาศเรื่องยกระดับด้านสุขภาพของประชาชนช่วงฝุ่น P.M 2.5 ขอให้ทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ฯ War Room ระดับอำเภอทุกอำเภอ เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในการใช้เสียงตามสาย การประชุมหมู่บ้านฯ ในการเน้นย้ำแจ้งเตือนให้ประชาชนงดเผาในที่โล่งทุกชนิด ขอให้ท่าอากาศยานลำปาง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ยานพาหนะ ที่มาจอดรถรอรับ – ส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานลำปาง ให้ดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันมลพิษไอเสียของเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีผลต่อค่าคุณภาพอากาศ (P.M 2.5) ขอความร่วมมือเทศบาลนครลำปาง ในการขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับฉีดน้ำ ล้างถนนบริเวณแยกสนามบินลำปาง ถนนพระบาทสนามบิน ถนนลานจอดรถในสนามบินสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางและฉีดน้ำ รดน้ำต้นไม้ ใบไม้ ในบริเวณสนามบิน สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง เพื่อลดฝุ่นถนนจากการจราจร และสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่