ภาคีเครือข่าย”พม.ONE HOME”จังหวัดลำปางหลายหน่วยงานออกเดินรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการจัดระเบียบคนขอทาน เร่ร่อน และไร้ที่พึ่ง เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด

ณ .มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทีม “พม.ONE HOME ” และหลายหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งฝ่ายปกครองจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัด, สำนักงานแรงงานจังหวัด ,สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ,ตรวจคนเข้าเมือง, หน่วยเทศกิจเทศบาลนครลำปาง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง(อพม.) ทำกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธการเชิงรุกในการจัดระเบียบคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ร่วมสานพลังหน่วยงานนำทีมเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นคณะนำทีมเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่าย “ONE HOME” ของจังหวัดลำปาง ออกเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วบริเวณงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง ได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง

สำหรับการเดินรณรงค์ตามกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการงานขับเคลื่อนตามนโยบาย การดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนโยบายการจัดระเบียบสังคมเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ที่ต้องการให้มีการดำเนินการตรวจสอบผู้กระทำการเร่ร่อนขอทานในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมโดยรวม ทั้งมีการเชื่อมโยงเป็นบ่อเกิดของปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาความรุนแรง รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในการรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดจากคนขอทาน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้ประชาชนชาวลำปางได้รับทราบถึงแนวทางข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง และร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลตรวจสอบตามบริเวณสถานที่ต่างๆ โดยหากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนดังกล่าว ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางทราบได้ทันที ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1300 หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารทาง โทร 054-209460 โทรสาร 054-209459 และ Email : Lampang_pcd@dsdw.go.th

ทั้งนี้เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย