ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามนโยบาย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมลุยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” พื้นที่แม่ทะ

 

วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่จังหวัด ประจำเดือน ม.ค. 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) ซึ่งที่ประชุมฯ มีการนำเสนอประเด็นที่สำคัญ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, การบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง (pm 2.5), โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. เป็นต้น ในการนี้ ผต.มท. ได้ให้คำแนะนำหรือข้อสั่งการให้จังหวัด ดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรการ/แนวทางที่เกี่ยวข้อง สามารถเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 14.00 น. ผต.มท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” บ้านห้วยมะเกลือ ม.4 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ พร้อมมอบแนวทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้และขยายผลโดยยึดหลักพึ่งพาตนเองได้ เอื้อเฟื้อแบ่งปันคนในชุมชน เกิดความมั่นคงด้านความเป็นอยู่/อาหาร ได้อย่างยั่งยืน