พช.เชียงใหม่ ร่วมศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบไก่พันธ์ไข่ – ก้อนเห็ดนางฟ้าแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผ่านการบำบัด “ต่อยอดอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด”

 

เมื่อวันที่ 24 ม..ค.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งมอบส่งมอบไก่พันธ์ไข่ – ก้อนเห็ดนางฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆตามที่ร้องขอให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือผ่านการบำบัด จำนวน 10 ราย ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ (วัดร้องอ้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ด้วยพร้อม นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ, น.ส.ปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดในวันนี้ เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพที่สุจริต และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยสนับสนุนให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด ได้พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถต่อยอดอาชีพให้แก่ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด ของทางพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

ทางด้านนายวิทยา ชุมภูคำ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด เพื่อจะได้ประกอบอาชีพ และได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ โดย กรมพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนอาชีพรายละ 3,600 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอหางดง, อำเภอแม่วางและอำเภอสันทราย โดยในวันนี้ได้นำ ไก่พันธ์ไข่, อาหารสำหรับเลี้ยงไก่, ก้อนเห็ดนางฟ้า, Slam, ปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์ผัก, มาส่งต่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผูผ่านการบำบัดเพื่อนำไปประกอบอาชีพตามที่ได้ร้องขอต่อไป.