แม่ฮ่องสอน_รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งเป้าดึงประชาชนมีส่วนร่วมโดยยึดหลักรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

 

วันที่ 1 ก.พ.65 ภายหลังจากที่ภาคเหนือเริ่มมีจุดความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา พลตรีประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 นำคณะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ โดยคณะได้เข้าพบ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องต้นได้มีการระดมการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน โดยนำแนวคิดการป้องกันทุกมิติ เพื่อให้แต่ละอำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูล ปัญหา และแนวทางแก้ไข ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ทั้งการแบ่งพื้นที่ประสานความช่วยเหลือ การรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
เบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการออกประกาศห้ามเผา ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 นอกจากนั้นยังมีการขอความมือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งทื้นที่ การเผาในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุม โดยเฉพาะพื้นทีไฟป่าซ้ำซาก นอกจากนั้นยังมีการแยกพื้นทีให้ชัดเจน การชี้เป้า เพื่อบริหารจัดการ โดยให้ประชาชนจะมีส่วนร่วมโดยยึดหลักรัฐศาสตร์.

รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาแหล่งน้ำ การต่อยอดขยายผลกิจกรรม คทช .ในพื้นทีทำกินที่เน้นประชาชนต้องดูแลรักษาป่า ตามนโยบายคนอยุ่กับป่า ส่วนปัญหาหมอกควันไม่มีพรมแดน ซึ่งต้องใช้ระดับประเทศต่อไป ในการเจรจากับประเทศเพือนบ้าน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยืนยันจะต้องฟังเสียงชาวบ้านด้วยเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยชี้เป้าเพื่อดับไฟป่า การส่งเสริมการสร้างป่าเปียก การสร้างการรับรุ้ให้กับชาวบ้าน และจังหวัดแม่อ่องสอนได้ตั้งเป้าลดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งการสร้างคู่มือดับไฟป่าให้ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆเพื่อลดการสูญเสียชีวิตอีกด้วย.

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 31 ม.ค.65 จังหวัดมีจุดความร้อนสะสม จำนวน 244 จุด เปรียบเทียบกับปี 64 ห้วงเวลาเดียวกันลดลง 729 จุด คิดเป็น 74.92 % โดยส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 155 จุด, พื้นที่ป่าสงวน 68 จุด และพื้นที่เกษตรจำนวน 11 จุด ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีประกาศจังหวัดเรื่องห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเผา.

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้จัดชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรมทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่ในการทำแนวกันไฟ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างฝายในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ.

ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่.