พม.ลำปางขับเคลื่อนเปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมดูแลคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยครอบคลุมทุกตำบล

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นาย สอง ต๊ะเวทีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง/นางสาว พีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุพร้อมด้วยนาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ประชุมเพื่อขับเคลื่อนเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภารกิจงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ในการดูแลกลุ่มคนเปราะบาง คนด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ทุกมิติ โดยมี ส่วนราชการภาคส่วนท้องถิ่นท้องที่ภาคีเครือข่ายแกนนำ คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ/สตรี/อพม. ศูนย์บริการคนพิการตำบล ในการประชุมมีหน่วยงานเข้าร่วมหลายหน่วยงาน จำนวน 70 คนร่วมหารือแนวทางร่วมทำงานร่วมกันในครั้งนี้อีกด้วย.