จ.ลำปาง จัดการแข่งขันบรรยายธรรม คัดเลือกตัวแทนเด็กนักเรียนร่วมแข่งขันระดับภาค.

 

จังหวัดลำปาง ขานรับนโยบายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในหมู่เด็กเยาวชน เปิดพื้นที่จัดเวทีประกวดแข่งขันบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ ”ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565” ณ พระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือลำปาง มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีสถานศึกษาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 15 แห่ง ในเขตท้องที่อำเภอต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ส่งเยาวชนเด็กนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมทำการแข่งขัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน.


การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม เป็นกิจกรรมที่ทางกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้เข้าถึงหลักแก่นแท้แห่งคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ เข้าถึงหลักแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน และสามารถหยิบยกธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้นมาแสดงได้อย่างถูกต้องให้สมกับที่เป็นพุทธบริษัท อีกทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจของเด็กเยาวชน ให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี มีธรรมะอยู่ในตัวเอง รู้สำนึกถึงความผิด ความชอบ ความชั่ว และความดี รวมถึงได้เป็นผู้ที่จะนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นพุทธศาสนิกชนผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทย ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม เกิดความสงบสุขของชนในชาติ ตลอดจนยังเป็นการเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง มีอายุยืนยาวสืบต่อไป.


โดยสำหรับการประกวดบรรยายธรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันออกเป็นสี่ระดับ คือ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3), ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6), ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และ ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อการประกวดบรรยายธรรมไว้ 16 หัวข้อ ที่เกี่ยวกับคุณธรรม 12 ประการของคนไทย อาทิเช่น สามัคคีดี มีพลังสร้างชาติ, กตัญญูกตเวที คือคนดีแท้จริง, ศรัทธาวิกฤต เพราะจิตขาดปัญญา, ธรรมาธิปไตย คือหัวใจของชาติ, จงรักภักดี เป็นศักดิ์ศรีคนไทย, รู้อริยสัจจ์ แก้วิกฤตศรัทธา และ กตัญญูไม่มี กตเวทีไม่ทำ เป็นผู้นำไม่ได้ เป็นต้น โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐลัญช์ นัยเนตร โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ปพิชญา จิโนคุณ โรงเรียนพินิจวิทยา และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ณัฐธิดา ใจน่าน โรงเรียนสุนทรศึกษา.

ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กัญญรินทร์ ชัยวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.จิราพร ยะทิมา โรงเรียนบ้านแม่อาง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ภูวิช ขัดทองล้วน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน
ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อพิริสา กันทิพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ฐิติวรดา หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กชกร ต๊ะศักดิ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ.


ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ธนิษฐา สุวรรณสิงห์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ศิริพร ป่ายี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ภาวดี แก้วหนองยาง โรงเรียนสุนทรศึกษา โดยเยาวชนที่ชนะการประกวดบรรยายธรรมทั้ง 12 คน นี้ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าไปทำการแข่งขันบรรยายธรรมในระดับภาคต่อไป.