นครปฐมยกระดับเตือนภัยโควิด-19เป็นระดับ4

 

ที่จังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยกระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 มีมาตรการเพิ่มเติมที่เคร่งครัดมากขึ้น โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเฉพาะมาตรการ UP (Universal Prevention) เน้นการสวมหน้ากากอนามัย 100% และต้องทำตามมาตรการดังนี้.

1.งดเข้าสถานที่เสี่ยง งดดื่มสุราในร้าน เลี่ยงไปสถานที่ ที่มีคนจำนวนมาก

2.ชะลอการเดินทาง เช่น ทำงานที่บ้าน (WFH 50%-80%) หรือ ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

3.ลดการรวมตัวกัน เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ

4.ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการ V-U-C-A อย่างเคร่งครัด คือ รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองครอบจักรวาล ทุกที่ ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบ COVID-19 Free Setting และตรวจ ATK สม่ำเสมอ.

ซึ่งในวันนี้ สถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 9,204 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 436 ราย การเฝ้าระวังเชิงรุก 238 รายการเฝ้าระวังเชิงรับ 198 ราย
สัญชาติ ไทย 427 ราย อื่นๆ 9 ราย ในจังหวัด นคนปฐม427 ราย นอกจังหวัด 9 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 420 ราย.

ซึ่งแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น
1. เมือง = 196 ราย
2. ดอนตูม = 90 ราย
3. สามพราน = 52 ราย
4. กำแพงแสน = 41 ราย
5. พุทธมณฑล = 34 ราย
6. นครชัยศรี = 11 ราย
7. บางเลน = 3 ราย
นอกจังหวัด = 9 ราย ในเรือนจำ = 0 ราย มีผู้เสียชีวิต วันนี้ + 2 ราย รวมสะสมผู้เสียชีวิต 14 ราย
อัตราป่วยตาย = ร้อยละ 0.15กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40
และ 11-20 ปี ตามลำดับติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอและแนะนำประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิด Universal Prevention.

ได้แก่ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น
เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุดทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำหรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน.