กาชาดลำปางประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่ 2565-2566 ประจำปี ครั้งที่ 2 / 2565

 

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นาย สิธิชัย จินดาหลวง ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาด /รองนายกเหล่ากาชาด/ ตามที่คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 81) พุทธศักราช 2560 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 327 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป หมวดที่ 8 เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนที่ 3 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ข้อ 47 วรรคสอง และข้อ 47/1 วรรคสาม โดยให้เหล่ากาชาดจังหวัดดำเนินการ ดังนี้.


1. ตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหากบุคคลเดิม สามารถดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอชื่อให้สภากาชาดไทยพิจารณาแต่งตั้งใหม่อีกครั้ง แม้ว่าจะเสนอชื่อคนเดิมก็ตาม โดยการเสนอชื่อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย
3. เหล่ากาชาดจังหวัด สามารถดำเนินการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจัดทำคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติงาน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางในวันนี้ สรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2564 และสรุปค่าใช่จ่ายต่างๆในการช่วยเหลือสาธารณะกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยต่างๆ การบริจาดโลหิต กิจกรรมต่างๆ ในการนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดลำปาง ได้อนุมัติโครงการสำคัญในการช่วยเหลือต่างๆดังนี้ 1.โครงการรถจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน 2.โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 3.การจัดชื่อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกกลุ่มเป้าหมายต่างๆในครั้งนี้อีกด้วย.