รมว.ลงพื้นที่เองกำชับแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ย้ำแก้ไขที่ต้นตอและชุมชน.

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ พันเอกวรเทพ บุญญะ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท) นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการศูนย์อำนวยการ และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ในคราวเดินทางมาปฏิบัติราชการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ดังนี้.


1.ให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ ใช้บทเรียนจากปีที่ผ่านมา เป็นองค์ความรู้ในการกำหนดแผนงาน และการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
2.เน้นย้ำมาตรการประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจเครือข่าย และประชาชนทุกช่องทาง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดจิตสำนึก ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3.ระดมสรรพกำลังภาคประชาชนจากกลุ่มมวลชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเครือข่าย ทสม. เพื่อเป็นแกนนำในการเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมการควบคุมไฟป่า และช่วยดับไฟป่า
4.ขยายการดำเนินงานโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” เพื่อเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทาง
5.ขับเคลื่อนมาตรการสร้างความยั่งยืน โดยฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ โดยการปลูกป่า โดยให้ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากกรมป่าไม้.

ภาพ/ข่าว. วิรัตน์ / แม่ฮ่องสอน.