อบต.ท่าข้าม ร่วมกับ ปศุสัตว์ จ.แพร่ควบคุมประชากร สุนัข แมว ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำคณะเจ้าหน้าที่ฯร่วมปฏิบัติงาน น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายสยาม สมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายชัยเชษฐ์ ธงสิบเอ็ด สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายวรเทพ สุวรรณกาศ สัตวแพทย์ชำนาญงาน นางสาวณิชนันท์ ทะนุ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายพนมสิงห์ วงศ์เป็ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอง อ.เมืองแพร่อ.ร้องกวาง อ.สูงเม่น และหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวร ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี สำหรับกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว แก่สุนัข 13 ตัว แมว 15 ตัว

นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ต้องขอบคุณทาง น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวร ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี สำหรับกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ในครั้งนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่