พม.จ.ลำปาง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม มุ่งหวังดูแลกลุ่มคนเปราะไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

 

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ ที่โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมพิธี

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพู ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลำปาง (One Home) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประธานชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมระดับตำบล รวมทั้งการพัฒนาและการบริการด้านสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ในพื้นที่ตำบลชมพู ได้รับการสนับสนุนจากสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพู ณ โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลชมพู เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการให้บริการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง