เร่งรณรงค์รับมือไข้เลือดออกหลังพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกอำเภอ

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่สนามโรงเรียนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ร่วมกับ อสม.ครู-นักเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอนและประชาชน ร่วมกับเดินรณรงค์รับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โดยมี นายวีรพงศ์ รัตนศรี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (ปลัดอาวุโส) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี ซึ่งนอกจากการเดินขบวนรณรงค์ไปตามย่านชุมชนต่าง ๆ แล้ว ในงานยังได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังจากการแสดงนิทรรศการที่ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่มาในช่วงฤดูฝน หากไม่มีการเฝ้าระวังและจัดการกับโรคอย่างถูกต้องแล้วอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ด้วย

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนังตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเป็นต้นมาถึง ณ วันนี้พบว่ามีผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกไปแล้วจำนวน 3.146 ราย เฉพาะสัปดาห์นี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้ว 54 ราย มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย ทั้ง 7 อำเภอนั้นพบว่าอำเภอที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกคืออำเภอแม่สะเรียง ที่พบผู้ป่วยไปแล้วจำนวน 1,190 คน รองลงมาคืออำเภอปางมะผ้า 720 คนและที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน 446 คน คิดเป็นอัตราป่วยรวม 3,146 คนหรือเท่ากับ 1,105.61 คนต่อแสนประชากร ปัจจัยหลักมาจากสภาพป่าสมบูรณ์และฝนตกชุกมากขึ้น และมีแหล่งขยายพันธู์ของยุงที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ และที่สำคัญทุกอำเภอนั้นมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่พบการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่เดินทางไปมาหาสู่กันที่เป็นพาหะนำโรคกระจายออกไปอีกทางหนึ่ง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องออกมารณรงค์กันอย่างหนักในช่วงนี้

650722 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน